Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.remontwdomu.pl obowiązujący od 30.03.2016r.

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.remontwdomu.pl (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci Internetu Towarów, w szczególności: artykułów budowlanych.

 2. Sklep prowadzony jest przez Firmę Budownictwo Kubiak s.c. Mariusz Kubiak, Karol Kubiak z siedzibą w Krotoszynie, ul. 56-go Pułku Piechoty Wlkp. 20, posiadającej nr NIP 621-17-91-680 i regon 301309919.

 3. Kontakt ze Sklepem:

-za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@remontwdomu.pl;

-telefonicznie: +48 62 725-31-53,

-pisemnie na adres: ul. 56-go Pułku Piechoty Wlkp. 20, 63-700 Krotoszyn

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu remontwdomu.pl  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 6. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.


Ceny

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a) podawane są w złotych polskich,
  b) zawierają podatek VAT,
  c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 1. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

- Cena brutto - standardowa cena detaliczna sprzedaży oferowanych towarów i usług,

- Cena internetowa - cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy RemontWDomu.pl.

 1. Ceny w oddziałach sprzedaży RemontWDomu mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Nie ma to wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 3. Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości zamówionych towarów proporcjonalnie do ich ciężaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna informacje o kosztach dostawy dostępna jest w sekcji Koszty dostawy.

Podatkowa Dokumentacja Zakupów

 1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym RemontWDomu.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy z podaniem nazwy firmy prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy RemontWDomu.pl umożliwia Klientom:

-                     składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość

-                     uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie RemontWDomu.pl kierowane przez Budownictwo Kubiak s.c. Mariusz Kubiak, Karol Kubiak do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę RemontWDomu.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 3. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu poprzez:

-                     kontakt telefoniczny: +48 62 725-31-53,

-                     wiadomości wysyłane pod zamówieniem,

-                     lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@remontwdomu.pl

 1. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 1. Przed finalizacją transakcji Kupujący ma możliwość potwierdzenia treści zamówienia – ilości i ceny zamawianych produktów, sposobów i kosztów dostawy oraz sposobu i kosztów płatności.

 2. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zamówienia.

 3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  a) wyboru zamawianych towarów,
  b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
  c) wyboru sposobu płatności.

 4. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail specyfikację złożonego zamówienia. Specyfikacja ta stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części (ze strony sklepu), Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za to zamówienie, Sklep zwróci wpłacone pieniądze (w zależności od decyzji Klienta – w całości lub w części dotyczącej niedostępnego Towaru).

 6. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w terminie 14 dni od daty jego złożenia, Sklep może anulować to zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem.

Czas realizacji zamówienia

 1. Czas przygotowania zamówienia i przekazania go do wybranego przewoźnika realizującego dostawę to 2 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia przez Klienta (w przypadku płatności przy odbiorze) lub otrzymania płatności.

 2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  a) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,
  b) odebrane osobiście.

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski, Klient może wybrać następujące formy płatności:
  a) płatność przy odbiorze - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  b) przelew tradycyjny, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności lub otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia płatności.

Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie za pośrednictwem e-mail lub listem tradycyjnym.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 3. Towary w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

 4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ( paczka ekonomiczna ), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UMÓW ZAWARTYCH PO DNIU 25 GRUDNIA 2014 ROKU

a)Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej i może zostać wykorzystany przez Konsumenta.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi gdy:

a) Towar jest rzeczą nieprefabrykowana, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) Towar jest rzeczą ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia,

c) Towar jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 2. Zwrotu można dokonać poprzez:

-                     odesłanie Towaru na adres: Budownictwo Kubiak s.c. Mariusz Kubiak Karol Kubiak, 56-go Pułku Piech. Wlkp. 20, 63-700 Krotoszyn

-                     osobiste przekazanie Towaru w biurze Sprzedawcy

 1. Na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad Towarem do czasu jego zwrócenia.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Towaru oraz Koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

 4. Koszt zwrotu Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, ponosi Konsument.

 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz Kosztu Dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawcy wolno jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Sposób zwrotu płatności przez Sprzedawcę uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a) w przypadku dokonania przelewu na Rachunek Bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta, po uprzednim wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego,

b) w przypadku zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Konsumentem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,

c) w przypadku zapłaty gotówką za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Konsumentem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Konsumenta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o którym mowa w §43 Regulaminu, Konsument nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu.

 2. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Konsumenta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu pełnych i prawidłowych danych od Konsumenta.


Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą Budownictwo Kubiak s.c. M.Kubiak K.Kubiak.

 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony remontwdomu.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
  a) Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  b) Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony remontwdomu.pl
  c) Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

 5. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.